VEDTÆGTER

§ 1 NAVN OG HJEMSTED OG STYRELSESGRUNDLAG

Stk. 1: Den selvejende institutions navn er SPOT Festival, herefter kaldet SPOT.

Stk. 2: SPOT er startet på initiativ af ROSA i 1995 og har siden 01.01.2010 været en selvejende institution.

Stk. 3: SPOTs hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 4: SPOT er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.


§ 2 FORMÅL

Stk. 1: SPOT Festivalens formål er - med udgangspunkt i rock, pop og beslægtede musikudtryk - at styrke kendskabet til nyere dansk og nordisk musik samt styrke musikkens internationale netværk og musiklivets kunstneriske og faglige videndeling.


§ 3 FINANSIERING

Stk. 1: SPOT finansieres blandt andet af tilskud fra Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og fonde, samt af egenindtægter.

Stk. 2: SPOT kan desuden varetage opgaver og indgå i samarbejder, som helt eller delvist finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.


§ 4 BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen er SPOTs øverste myndighed.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse. Udpegningen af disse skal sikre, at der i den samlede bestyrelse er de fornødne ledelsesmæssige, kultur- og kunstfaglige, internationale, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske kompetencer

 • 1 medlem samt suppleant herfor udpeget af Autor og DPA i fællesskab

 • 1 medlem samt suppleant herfor udpeget af DAF og DMF i fællesskab

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med én bestyrelsesleder og én vicebestyrelsesleder valgt blandt de 5 medlemmer, som er udpeget af bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 5: Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 8 år.

Stk. 6: Såfremt et bestyrelsesudpeget bestyrelsesmedlem udtræder inden ordinært udløb af dennes udpegningsperiode, skal den øvrige bestyrelse indenfor maksimalt to måneder udpege nyt bestyrelsesmedlem til den ledige bestyrelsesplads.

Stk. 7: Ved pludseligt forfald af bestyrelseslederen, træder vicebestyrelseslederen i dennes sted som konstitueret bestyrelsesleder frem til førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om valg af ny bestyrelsesleder samt eventuelt ny vicebestyrelsesleder og eventuel udpegning af nyt bestyrelsesmedlem og/eller anmodning til udpegningsberettigede institutioner herom.

Stk. 8: Ved permanent eller længerevarende forfald, herunder barsel, blandt bestyrelsesmedlemmer udpeget af Autor, DAF, DMF eller DPA indtræder den udpegede suppleant herfor i bestyrelsen, hvorefter de udpegende organisationer udpeger en ny suppleant.

Stk. 9: Såfremt en eller flere af de i §4, stk. 2 nævnte udpegende organisationer ikke indenfor en af SPOTs bestyrelse fastsat passende frist udpeger bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter til SPOTs bestyrelse, er SPOTs øvrige bestyrelse bemyndiget til, inden for senest to måneder efter fristens udløb, selv at udpege et bestyrelsesmedlem og/eller en suppleant herfor.

Stk. 10: Bestyrelsen sammensættes, så uafhængighed, fornyelse, dynamik og diversitet sikres.

Stk. 11: Bestyrelseslederen honoreres og bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 12: Et medlem af bestyrelsen kan ekskluderes, såfremt et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens øvrige medlemmer vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader SPOTs virke og formål, eller disponerer i strid med SPOTs vedtægter.


§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for SPOTs drift.

Stk. 2: Bestyrelsen ansætter institutionens daglige leder. Lederen har ansvaret for institutionens samlede kunstneriske, økonomiske og praktiske drift - herunder ansættelse og afskedigelse af personale.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om:

 • Konstituering

  • Valg af bestyrelsesleder

  • Valg af vicebestyrelsesleder

  • Konstitueringsperiodens længde

  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af bestyrelseslederens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1.

 • Arbejdsdeling, herunder bestyrelseslederens og vicebestyrelseslederens opgaver

 • Tilsyn med den daglige ledelse

 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed

 • Bestyrelsesmøder

  • Antal årlige møder

  • Indkaldelse til møder

  • Dagsordener for møder

  • Mødereferater

 • Regnskabskontrol

 • Inhabilitet

 • Tavshedspligt

 • Bestyrelsens selvevaluering

 • Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne

 • Tiltrædelse og ændringer af bestyrelsens forretningsorden

Stk. 4: Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder inklusiv seminarer. Bestyrelseslederen eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede – blandt disse enten bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller bestyrelseslederens, eller i dennes fravær vicebestyrelseslederens, stemme dobbelt.


§ 6 TEGNING OG FULDMAGT

Stk. 1: Bestyrelsen tegnes af bestyrelseslederen og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én eller begge, overtager et/to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening tegningen. Disse udpeges som en del af bestyrelsens konstituering.

Stk. 2: Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.

Stk. 3: Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).


§ 7 HÆFTELSE

Stk. 1: For SPOTs økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.


§ 8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1: SPOT er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2: SPOTs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3: SPOT skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 4: SPOT skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.


§ 9 VEDTÆGTER

Stk. 1: Vedtægterne fastsættes af SPOTs bestyrelse.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

Stk. 3: Vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstfond før de træder i kraft.


§ 10 OPLØSNING

Stk. 1: Beslutning om SPOTs opløsning kan kun træffes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter indstilling af SPOTs bestyrelse og godkendelse af Statens Kunstfond.


Vedtaget af SPOTs bestyrelse pr. 31-05-2022Godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik pr. 20-06-2022